เกี่ยวกับ AIT

บริษัทย่อย (การลงทุน)

LAH ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2555 โดยการร่วมทุนระหว่างบริษัทแอ๊ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยีจำกัด (มหาชน) หรือ “AIT” และบริษัทล็อกซเล่ย์ไวร์เลสจำกัด (มหาชน) ด้วยทุนจดทะเบียน 200 ล้านบาท มีสัดส่วนในการถือครองหุ้นบริษัทละ 50% โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อลงทุนในธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโทรคมนาคม ตลอดจนด้านพลังงานในกลุ่มประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน บริษัท LAH ได้ลงทุน ในโครงการไฟเบอร์ออฟติคเคเบิลใต้น้ำ หรือ The “MYTHIC” Submarine Fibre Optic Cable Project ในประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา (พม่า) มูลค่าการลงทุนโครง การประมาณ 2,000 ล้านบาท โดยการเข้าไปถือหุ้นขั้นต้นในสัดส่วน 34% ในบริษัทคัม ปานาจำกัด ที่เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ดำเนินโครงการเป็นระยะเวลา 15 ปี ทั้งนี้โครงการ ดังกล่าวจะเป็นการวางโครงข่ายไฟเบอร์ออฟติคเคเบิลใต้น้ำจากเมืองย่างกุ้ง ประเทศพม่า ผ่านเข้าสู่ประเทศไทยที่จังหวัดสตูล และต่อไปยังปีนัง ประเทศมาเลเซีย และคาดว่าจะ สามารถเปิดให้บริการได้ในปี 2560 ทั้งนี้เพื่อรองรับความต้องการด้านการสื่อสารที่เติบโต อย่างรวดเร็วระหว่างประเทศพม่า ไทย และมาเลเชีย กับต่างประเทศทั่วโลก


SLA เป็นบริษัทที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 โดยความร่วมมือของ 3 บริษัท ผู้นำด้านไอซีทีของประเทศไทย อันได้แก่ บริษัทล็อกซเล่ย์ไวร์เลสจำกัด (มหาชน) บริษัท แอ๊ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยีจำกัด (มหาชน) ในนามบริษัทล็อกซเล่ย์แอนด์เอไอที โฮลดิ้งส์จำกัด (LAH) และบริษัทสามารถคอมมิวนิเคชั่นเซอร์วิสจำกัด ได้จัดตั้งบริษัท ร่วมทุนในนาม บริษัทเอสแอลเอเอเซียจำกัด หรือ “SLA” ด้วยทุนจดทะเบียนขั้นต้น 30 ล้านบาท โดยมีสัดส่วนในการถือหุ้นเท่าๆกัน ซึ่งการร่วมทุนครั้งนี้มีเป้าหมายหลัก คือ ขยายธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโทรคมนาคมไปสู่กลุ่มประเทศ ประชาคมอาเซียน โดยการผนึกกำลัง ความรู้ ประสบการณ์ และความสามารถของทั้ง 3 องค์กรที่สั่งสมมายาวนาน ประกอบกับความแข็งแกร่งด้านการเงิน SLA จึงนับเป็น บริษัทไทยที่แข็งแกร่ง และมีความพร้อมสูงสุดในการขยายธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสน เทศและการสื่อสารสู่ประเทศเพื่อนบ้าน