เกี่ยวกับ AIT

สารจากประธานกรรมการบริษัท

เรียน ผู้ถือหุ้นทุกท่าน

เพื่อมุ่งสู่ Smart Company ภายในปี 2561 ภายใต้วิสัยทัศน์ใหม่ที่ว่า “Be a key player in driving Thailand’s digital society” โดยพันธกิจของเราจะยัง คงมุ่งมั่นดังเดิมที่ว่า “Your success is our success” หรือ “ความสำเร็จของท่านคือความสำเร็จของเรา”


ปี 2559 ที่ผ่านมา เป็นอีกปีหนึ่งที่บริษัทได้รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอย การลงทุนของภาครัฐด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ไม่มากพอ อีกทั้งการเบิกจ่ายงบประมาณของภาครัฐเป็นไปอย่างล่าช้าประกอบกับ อุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศที่อยู่ในช่วงรอยต่อของการเปลี่ยนแปลงสู่ยุคดิจิตอลแบบเต็มตัว (Digital Transformation) ส่งผลให้ทั้งส่วนของรายได้และกำไรสุทธิลดลงในอัตราส่วนร้อยละ 16.0 และ ร้อยละ 13.5 ตามลำดับเมื่อเทียบกับปี 2558 ที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามบริษัทยังคงสามารถรักษาอัตราส่วนของกำไรขั้นต้นใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาอยู่ที่ร้อยละ 24.7 จากการ เปลี่ยนแปลงสู่ยุค Digital Transformation บริษัทได้ติดตามอย่างใกล้ชิดและได้ปรับแนวทางการดำเนินธุรกิจเพื่อรองรับความ ต้องการของลูกค้าที่กำลังตื่นตัวและเตรียมการประยุกต์ใช้ระบบดิจิตอลในทุกภาคส่วน นอกจากนั้น บริษัทยังเตรียมการเสริม และพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมในการให้บริการลูกค้าในยุคดิจิตอลอย่างสมบรูณ์แบบ

สำหรับปี 2560 เป็นต้นไป จะเป็นจุดเริ่มต้นที่มีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของเทคโนโลยีในยุคดิจิตอล และ เริ่มส่งผลที่ ชัดเจนมากขึ้น วิถีดิจิตอลจะเปลี่ยนทั้งการใช้ชีวิตประจำวันของมนุษย์และรูปแบบธุรกิจ หลายองค์กรที่ปรับตัวไม่ทันอาจต้อง ประสบต่อความล้มเหลวทางธุรกิจและไม่สามารถแข่งขันในตลาดได้ บริษัทมองภาวะการณ์ดังกล่าวเป็นโอกาสในการเติบโต ของธุรกิจและด้วยความพร้อมของทีมงานและแรงสนับสนุนจากพันธมิตรทางธุรกิจทั้งในประเทศและพันธมิตรที่เป็นผู้นำทาง เทคโนโลยีระดับโลก บริษัทจึงได้ปรับแผนธุรกิจใหม่เพื่อรับมือสภาวการณ์ปัจจุบันให้สอดคล้องกับยุค Digital Transformation โดยได้แบ่งแนวธุรกิจใหม่ในปี 2560 เป็น 6 รูปแบบดังนี้

  1. System Integrator (SI) ที่ยังคงเป็นธุรกิจหลักและจะยังคงดำเนินการรักษาฐานลูกค้าเดิมให้มั่นคงและขยายฐานลูกค้าใหม่ต่อไป
  2. Cloud Implementer คือ เป็นผู้สร้างระบบคลาวด์ (Cloud) ให้ลูกค้าที่เป็นองค์กรขนาดใหญ่ที่มีบริษัทในเครือข่ายมาก และต้องการรวมระบบคอมพิวเตอร์ทั้งหมดไว้ที่เดียวกันเพื่อลดความซ้ำซ้อนของระบบฮาร์ทแวร์และซอร์ฟแวร์ ซึ่งหมายถึงการลดค่าใช้จ่ายด้าน IT ได้อย่างมหาศาล
  1. Data Virtualization หรือ DV คือการจัดการฐานข้อมูลที่มีอยู่จำนวนมหาศาล (Big Data) เพื่อให้สามารถนำข้อมูลในระบบมาใช้ในเชิงวิเคราะห์เพื่อประโยชน์ในการบริหารและสร้างความได้เปรียบเหนือคู่แข่ง
  2. Security คือระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลจากการโจมตีจากภายนอก ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจ
  3. IOT (Internet of Things) คือการที่ในอนาคต อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ของมนุษย์ จะสามารถเชื่อมต่อกับระบบอินเตอร์เน็ตได้ เพื่อการใช้งานในหลายรูปแบบอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
  4. Business Software เป็นองค์ประกอบที่สำคัญยิ่งของการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ที่ประมวลผลให้เป็นไปตามความประสงค์ของการใช้งาน

จากสายธุรกิจทั้ง 6 สายดังกล่าว อาจกล่าวได้ว่า บริษัทจะเป็นผู้ให้บริการด้าน IT อย่างครบวงจรสามารถสนองตอบต่อความต้องการของลูกค้าในยุค Digital Transformation ได้ในทุกด้านและอย่างสมบรูณ์แบบ บริษัทมั่นใจว่าจะสามารถสร้างการเติบโตที่มั่นคงและยั่งยืนได้ในอนาคตอันใกล้นี้

ในนามของคณะกรรมการ บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น พันธมิตรทางการค้า คู่ค้า ลูกค้า สถาบันทางการเงิน ผู้บริหารและพนักงาน รวมทั้งบุคคลที่มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ที่ได้ให้การสนับสนุนและไว้วางใจบริษัท จนทำให้บริษัทได้สร้างผลประกอบการที่ดีตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา และยังมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจให้ก้าวหน้าอย่างยั่งยืนตลอดไปด้วยการสนับสนุนของท่านทั้งหลายในอนาคตจากนี้ต่อไป

วันที่ 13 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา เป็นวันที่ชาวไทยทุกคนต่างรู้สึกทุกข์โศกและอาดูรเสียใจเป็นล้นพ้นต่อการ เสด็จสวรรคตในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนารถบพิตร รัชกาลที่ 9 แห่งพระบรมจักรีวงศ์ ในนามประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช ข้าพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ขอตั้งจิตปฏิญาณด้วยความสำนึกใน พระมหากรุณาธิคุณ โดยจะน้อมนำแนวทางตามพระบรมราโชวาท พระราชดำรัส และเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท สืบสานพระราชปณิธานที่ได้เคยพระราชทานไว้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวในการดำเนินธุรกิจ การดำเนินชีวิต การปฏิบัติงานด้วย ความตั้งใจมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ในนามของบริษัทเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประเทศชาติสืบไป

นายธนา ไชยประสิทธ์

ประธานกรรมการ

นายศิริพงษ์ อุ่นทรพันธุ์

กรรมการผู้จัดการใหญ่